MIFID-gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “MiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

 

1. Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.


1.2 Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 
2: Ziekte; 
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 
8: Brand en natuurevenementen; 
9: Andere schade aan goederen; 
10: BA motorrijtuigen; 
13: Algemene BA; 
14: krediet; 
17: Rechtsbijstand; 
18: Hulpverlening; 
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 
26: Kapitalisatieverrichtingen;


1.3 Polisvoorwaarden

De algemene voorwaarden van de verschillende verzekeringspolissen die wij u kunnen aanbieden, vindt u opgelijst per verzekeringsmaatschappij. De algemene voorwaarden, die niet ter beschikking zijn via de website, zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. 
1.3.1 AG INSURANCE 1.3.1 AXA 1.3.2 ALLIANZ 1.3.3 BALOISE 1.3.4 DAS 1.3.5 DELA 1.3.6 DELTA LLOYD 1.3.7 DKV 1.3.8 EUROMEX 1.3.9 EUROP ASSISTANCE 1.3.10 FIDEA


2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.


2.1 Interne organisatie

MiFID legt de verzekeringsondernemingen strenge regels op in verband met hun interne organisatie en bedrijfsvoering.
Zo moeten er speciale procedures worden nageleefd voor de klachtenbehandeling en het beheer van belangenconflicten.


2.1.1 Beleid op het gebied van belangenconflicten

Ons kantoor is verplicht om een beleid en procedures uit te werken die gericht zijn op het voorkomen van belangenconflicten en het oplossen van conflictsituaties.
Hierna volgen de maatregelen en bepalingen van het belangenconflictbeleid van de verzekeringsonderneming dat er op gericht is de belangen van haar cliënten te beschermen in geval van een belangenconflict bij het verstrekken van diensten in verzekeringsproducten die vallen onder de MiFID-richtlijn.
Een belangenconflict is een situatie waarin, bij de uitoefening van haar activiteiten, de belangen van de verzekeringsonderneming en/of van haar cliënten en/of van haar medewerkers rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar in strijd zijn. Zo ontstaat bvb een belangenconflict bij

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren (bv. bancassurance of assurfinance) of nevenactiviteiten (bv. bankagent}.

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. De middelen die wij aanwenden om belangenconflicten te voorkomen en te beheersen omvatten organisatorische maatregelen en administratieve procedures voor de behandeling en de controle van acties. In dit verband zijn volgende gedragscodes en procedures van belang:

 • de gedragscode transacties, die regels oplegt m.b.t. de persoonlijke transacties van de medewerkers, hun nevenactiviteiten, de regels voor commerciële objectieven;
 • de gedragscode relatiegeschenken;
 • een aangepast verloningsbeleid;
 • de klachtenprocedure;
 • de klokkenluidersregeling.
 • situaties op te sporen die kunnen leiden tot belangenconflicten;
 • belangenconflicten te voorkomen;
 • een adequaat beleid voor belangenconflictbeheersing uit te werken en te onderhouden;
 • Een interne instructienota;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

Wat is de procedure?

2.1.2 Getroffen maatregelen

Wij hebben al onze activiteiten doorgenomen om de situaties op te sporen die kunnen leiden tot belangenconflicten, en hebben adequate procedures ingevoerd om eventuele conflictsituaties op een billijke manier te beheersen.
Onze procedures en gedragscodes bepalen dat onze medewerkers zich altijd onafhankelijk moeten opstellen in hun relaties met cliënten. De maatregelen om iedere vorm van beïnvloeding te vermijden en een onafhankelijke houding te garanderen worden hierna beschreven.
Opleiding en begeleiding: 
Wij zorgen voor een geschikte opleiding van onze betrokken medewerkers, zodat zij volledig op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn belangenconflicten op een adequate manier te beheersen.
Geschenken
alle onze medewerkers moeten afzien van het vragen of aanvaarden van geschenken of voordelen die hun onpartijdigheid of hun integriteit op het spel kunnen zetten, ongeacht of deze geschenken of voordelen komen van cliënten, leveranciers of derden.
Verrichtingen door medewerkers:
onze medewerkers mogen de informatie over een cliënt waar zij in het kader van hun beroepsactiviteit over beschikken, niet gebruiken voor eigen rekening. Bovendien zijn hun eigen verrichtingen onderworpen aan interne procedures.
Mogelijkheid tot het afwijzen van een dienst: 
wanneer wij oordelen dat het belangenconflict niet kan opgelost worden, kunnen wij ervan afzien om voor de cliënt op te treden om haar eigen belangen te beschermen.
Openbaarmaking van belangenconflicten:
Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 

 

3.Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. 
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.


Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be


Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59 75 – info@ombudsman.aswww.ombudsman.as